SUBSTANSPROFIL

Klexane® är ett antikoagulantium i klassen lågmolekylära hepariner. Det utvinns från naturligt grisheparin och är godkänt för ett brett spektrum av indikationer.

Enoxaparin marknadsförs i Sverige under namnet Klexane®. Som lågmolekylärt heparin, består Klexane® av ett fragment av den naturligt förekommande mukopolysackariden heparin. Den varierar i storlek, med en genomsnittlig vikt på 4-5 kilodalton (kD) [45].


Enoxaparins farmakodynamiska profil, precis som andra lågmolekylära hepariner, har fördelar gentemot ofraktionerat heparin (UFH, unfractioned heparin). Dessa omfattar:

 • Minimal plasmabindning som leder till mer pålitlig blodförtunnande effekt och eliminerar behov för terapeutisk monitorering
 • En större kapacitet för att frisläppa TFPI (Tissue Factor Pathway Inhibitor) och därmed bildning av FVIIa
 • Lägre benägenhet att hämma trombocytaggregation
 • Mindre hämning av trombocytfaktor 4
 • Potentiella antitrombocyteffekter via högre grad av hämning av von Willebrand-faktor
 • Lägre benägenhet att orsaka heparininducerad trombocytopeni och osteoporos
   

TERAPEUTISKA INDIKATIONER

I Sverige har Klexane® en bred spännvidd av terapeutiska indikationer [46]:

 • Klexane är avsett för vuxna patienter för:
 • Profylax till kirurgipatienter med måttlig eller hög risk för venös tromboembolism, särskilt till patienter som genomgår ortopedisk, allmän eller cancerkirurgi.
 • Profylax till patienter med ökad risk för venös tromboembolism och som är tillfälligt immobiliserade pga akut sjukdomstillstånd som t.ex. akut hjärtsvikt, andningsinsufficiens, allvarlig infektion eller reumatologiska sjukdomar.
 • Behandling av djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE) i de fall trombolytisk behandling eller kirurgi av lungemboli inte är aktuell.
 • Trombosprofylax vid extrakorporeal cirkulation under hemodialys.
 • Akut kranskärlssjukdom:
 • Behandling av instabil angina och icke-Q-vågs-myokardinfarkt (NSTEMI) i kombination med oralt acetylsalicylsyra.
 • Behandling av akut hjärtinfarkt med ST-höjning (STEMI), inkluderat patienter som behandlas medicinskt eller med koronarangioplastik (PCI).

KONTRAINDIKATIONER

Enoxaparinnatrium är kontraindicerat vid: Överkänslighet mot enoxaparinnatrium, heparin eller dess derivat, inklusive andra lågmolekylära hepariner eller mot något hjälpämne. Tidigare
antikroppsöverförd heparininducerad trombocytopeni (HIT) under de senaste 100 dagarna eller i närvaro av cirkulerande antikroppar. Aktiv kliniskt signifikant blödning samt tillstånd som innebär en
hög risk för blödning, inklusive hjärnblödning, magsår, förekomst av malign tumör med hög risk för blödning, nyligen genomgången operation av hjärna, centrala nervsystemet eller ögon, känd eller
misstänkt esofagusvaricie, kärlmissbildningar, vaskulärt aneurysm eller större intraspinala eller intracerebrala vaskulära missbildningar. Spinal- eller epiduralanestesi eller loco-regional anestesi
när enoxaparinnatrium använts för behandling under de föregående 24 timmarna.

Flerdosflaskor innehållande bensylalkohol: Överkänslighet mot bensylalkohol. Enoxaparinnatrium i flerdosflaskor får inte ges till nyfödda eller prematura barn på grund av innehållet av bensylalkohol.

 

POSOLOGI OCH ADMINISTRERING

Olika doser med Klexane® rekommenderas för de olika terapeutiska indikationerna [46]. Enoxaparin finns tillgängligt som bekvämt färgkodade förfyllda sprutor och som flerdos injektionsflaska.