ANVÄNDNING HOS PATIENTER MED NEDSATT NJURFUNKTION

Eftersom lågmolekylära hepariner (LMH) i huvudsak elimineras via njurarna så föreligger risk för ackumulering hos patienter med NEDSATT njurfunktion. Klexane® har undersökts i studier hos patienter med nedsatt njurfunktion i olika svårighetsgrader och produktresumén ger tydliga rekommendationer för dosering [46].

Vid steady-state finns ett linjärt samband mellan anti-Xa-clearance och kreatininclearance, vilket påvisar minskad eliminering av Klexane® hos patienter med nedsatt njurfunktion. Vid lätt till måttligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance på 50–80 ml/min eller 30–50 ml/min), vid steady-state efter upprepad subkutan administrering av 40 mg dagligen är anti-Xa-exponeringen, mätt som AUC, lätt minskad. Hos de med måttligt till lätt nedsatt njurfunktion tillråds noggrann klinisk övervakning. Detta trots att ingen dosjustering rekommenderas hos patienter med måttligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance på 30–50 ml/min) eller lätt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance mellan 50–80 ml/min).

Hos patienter med svårt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance 15-30 ml/min) i steady-state efter upprepad subkutan administrering med 40 mg/dag så är AUC signifikant ökat med i genomsnitt 65 %. Därför behöver dosen med Klexane® justeras hos patienter med svår njursvikt vilket visas i tabellen nedan [46].

 

Indikation

Doseringsanvisning

Profylaktiskt av djup ventrombos

2000IE (20mg) s.c. en gång dagligen

Behandling av djup ventrombos och lungemboli

100IE/kg (1mg/kg) kroppsvikt s.c. en gång dagligen

Behandling av instabil angina och icke-Q-vågs-myokardinfarkt

100IE/kg (1mg/kg) kroppsvikt s.c. en gång dagligen

Behandling av akut hjärtinfarkt med ST-höjning (STEMI) (patienter under 75år)

 

Behandling av akut hjärtinfarkt med ST-höjning (STEMI) (patienter över 75år)

1×3000IE (30mg) i.v. bolusdos plus 100IE/kg (1mg/kg) kroppsvikt s.c. och sedan 100IE/kg (1mg/kg) kroppsvikt s.c. var 24:etimme.

Ingen i.v. initial bolusdos, 100IE/kg (1mg/kg) kroppsvikt s.c och sedan 100IE/kg (1mg/kg) kroppsvikt s.c. var 24:etimme.