ATT FÖREBYGGA VENÖS TROMBOEMBOLISM

 TROMBOSPROFYLAX

Det finns två typer av trombosprofylax. Man kan ta låga doser med blodförtunnande medel som ändrar koagulationskaskaden och gör det mindre sannolikt för blodet att bilda proppar. Det finns också mekanisk profylax där man exempelvis kan använda trombosstrumpor. Dessa strumpor är utformade för att öka blodflödet i benen och minska risken för att en blodpropp bildas.

Kirurgi och nytillkommen orörlighet efter en akut sjukdom är vanliga skäl till att vara inlagd på sjukhus. Sådana patienter bedöms rutinmässigt med avseende på risken för att en DVT ska uppstå. Trombosprofylax förskrivs om risken för en djup ventrombos är hög och sannolikheten för blödningskomplikationer är låg.

Till exempel löper patienter som genomgår höftplastikkirurgi en hög risk för att drabbas av en DVT och ges normalt sett små doser med antikoagulantia runt tidpunkten för operationen och under flera dagar efteråt. Kliniska riktlinjer rekommenderar att detta fortsätter efter att patienten skrivs ut från sjukhuset för vissa riskpatienter, till exempel patienter som genomgått höftkirurgi.